erg-brand-logotype-preload

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Καλώς ήρθατε στο https://www.rivieragalleria.theellinikon.com.gr. Ο ιστότοπος ή/και Δικτυακή Πύλη https://www.rivieragalleria.theellinikon.com.gr (εφ’ εξής ο «Ιστότοπος») έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ M.Α.Ε» (εφεξής η «Εταιρεία»), που εδρεύει στην Ελλάδα, Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 37Α, Τ.Κ. 15123, με αρ. ΓΕΜΗ 115936901000 και τηλέφωνο 2107450600, με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών για τους επισκέπτες/ χρήστες του Ιστότοπου (εφεξής «Χρήστες» ή καθένας ξεχωριστά «Χρήστης»). Οι Χρήστες έχουν πρόσβαση και χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο αποκλειστικά για προσωπικούς, πληροφοριακούς, μη εμπορικούς σκοπούς. Η χρήση αυτού του Ιστότοπου υποδηλώνει συμφωνία με τους παρόντες όρους χρήσης του Ιστότοπου (εφεξής «Όροι»). Με την αποδοχή των Όρων, ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ηλικίας δεκαοχτώ (18) ετών και άνω. Αν η ηλικία του Χρήστη είναι μικρότερη των δεκαοχτώ (18) ετών, αλλά μεγαλύτερη των δεκατριών (13), αυτός έχει δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών του Ιστότοπου αποκλειστικά και μόνο υπό την επίβλεψη γονέα ή άλλου ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος να αποδέχεται τους παρόντες Όρους. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τη χρήση αυτή.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους αυτούς προτού χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο. Η Εταιρεία  διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τους Όρους.

ΠEΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Δικαιώματα Πνευματική Ιδιοκτησίας
Ιστοσελίδες τρίτων και περιεχόμενο
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Περιορισμός ευθύνης- Δήλωση αποποίησης ευθύνης
Υπερσύνδεσμοι
Διαφημίσεις
Εφαρμοστέο Δίκαιο- Λοιποί όροι

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών, των σημάτων (εμπορικών-υπηρεσιών), των εξαρτημάτων και του κώδικα που περιέχονται σε αυτόν καθώς και η γενική εικόνα του Ιστότοπου, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας ή εταιρειών του ομίλου στον οποίο η Εταιρεία ανήκει, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου του Ιστότοπου για εμπορικούς σκοπούς ή/και για μη προσωπική χρήση, η μετατροπή / αντιγραφή /ενοικίαση / δανεισμός / μετάδοση και εκπομπή του χωρίς σχετική άδεια από την Εταιρεία. Υλικό από τον Ιστότοπο δεν επιτρέπεται να πωληθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε άλλον τρόπο για κερδοσκοπικούς λόγους. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στον Ιστότοπο και φέρουν τα σήματα τρίτων αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Το περιεχόμενου του Ιστότοπου διατίθεται στους Χρήστες για προσωπική χρήση. Για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση, η επικοινωνία γίνεται στο info@theellinikon.com.gr.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Ο Ιστότοπος παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των Χρηστών του Ιστότοπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης των δικτυακών αυτών τόπων. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από το διαχειριστή του Ιστότοπου, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους, ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Η Εταιρεία δεν έχει κανένα έλεγχο επί των ιστοσελίδων που κατέχονται από τρίτα μέρη ή του περιεχομένου τους, η επίσκεψη των οποίων γίνεται μέσω αυτού του Ιστότοπου ή διατίθενται σε αυτόν και, ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν υποστηρίζει, χρηματοδοτεί, συμβουλεύει ή άλλως αποδέχεται καμία ευθύνη για αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους. Εάν ο Χρήστης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων του Ιστότοπου κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, που λαμβάνει μέσω της χρήσης του Ιστότοπου, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (General Data Protection Regulation, εφεξής «ΓΚΠΔ» ή «GDPR»).

Στη δήλωση που βρίσκεται στο σύνδεσμο: Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ιστότοπου σας παρέχουμε πληροφορίες αναφορικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε, τους τρίτους με τους οποίους μοιραζόμαστε τα δεδομένα αυτά, καθώς και τα δικαιώματα που διαθέτετε.

Στην ενημέρωση που βρίσκεται στο σύνδεσμο: Πολιτική Cookies, σας παρέχουμε πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση των cookies.

ΠΕΡΙΟΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το περιεχόμενο του Ιστότοπου διατίθεται «ως έχει» (as is), και η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλόλητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο είναι ενδεικτικές, συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών των τοποθεσιών και της περιβάλλουσας θέας τους, που ενδέχεται να έχουν βελτιωθεί ή τροποποιηθεί ψηφιακά και δεν αντιπροσωπεύουν πραγματικές προβολές. Οι πληροφορίες που απεικονίζονται εδώ, υπόκεινται σε παραλλαγές, προσθήκες, διαγραφές, αντικαταστάσεις και τροποποιήσεις χωρίς ειδοποιήσεις, όπως συνιστάται από τους συμβούλους της Εταιρείας ή/και όπως ζητείται από τις αρμόδιες αρχές και η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τέτοιες παραλλαγές.

Το περιεχόμενο αυτού του Ιστότοπου προορίζεται μόνο για γενικούς σκοπούς πληροφόρησης και δεν αποτελεί προσφορά ή σύμβαση ή συμφωνία ή υπόσχεση ή διαπραγμάτευση για λογαριασμό της Εταιρείας ούτε δημιουργεί καμία ευθύνη ή υποχρέωση, ρητή ή σιωπηρή, από την πλευρά της Εταιρεία.

Η Εταιρεία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο Χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Ιστότοπου, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων Όρων. Επίσης, η Εταιρεία   δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Ομοίως η Εταιρεία  δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των Χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο Χρήστης και σε καμία περίπτωση η Εταιρεία.

Με τη χρήση ή την πρόσβαση στον Ιστότοπο, ο Χρήστης συμφωνεί ανεπιφύλακτα με την εν λόγω αποποίηση ευθύνης της Εταιρείας.

Με τη μετάδοση ή ηλεκτρονική παράδοση (uploading) οποιουδήποτε περιεχομένου στον Iστότοπο («Περιεχόμενο»), ο Χρήστης χορηγεί στην  Εταιρεία ένα διαρκές, απεριόριστο, αμετάκλητο, ατελές, παγκόσμιο δικαίωμα να: χρησιμοποιεί, αναπαράγει, προσαρμόζει, παρουσιάζει, εκτελεί, τροποποιεί, μεταδίδει, μεταφράζει, διανέμει και δημιουργεί παράγωγα έργα του Περιεχομένου, να δημιουργεί, προσφέρει προς πώληση, πωλεί, εκμισθώνει ή άλλως διανέμει το Περιεχόμενο και να εκτελεί κάθε μέθοδο, ενσωματώνοντας το Περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένης της υποπαραχώρησης οποιουδήποτε των ανωτέρω). Περαιτέρω, ο Χρήστης αναγνωρίζει και εγγυάται στην Εταιρεία  ότι έχει το δικαίωμα, τίτλο ή/και την εξουσία να χορηγεί τέτοιο δικαίωμα στην Εταιρεία. Η Εταιρεία μπορεί να επιλέξει να μη δημοσιεύσει το Περιεχόμενο που ο Χρήστης στέλνει ή παραδίδει ηλεκτρονικά (upload). Εάν η Εταιρεία  επιλέξει να δημοσιεύσει το Περιεχόμενο που ο Χρήστης στέλνει ή παραδίδει ηλεκτρονικά (upload), η Εταιρεία μπορεί να επιλέξει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να αποσύρει τη δημοσιευθείσα πληροφορία για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που συγκεντρώνει και/ή λαμβάνει με σκοπό την αποφυγή της παράνομης δραστηριότητας ή των δραστηριοτήτων εκείνων που απειλούν το δίκτυό της ή θέτουν σε κίνδυνο την παροχή του Iστότοπου.

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Η δημιουργία υπερσυνδέσμου (hyperlink) προς τις ιστοσελίδες του Ιστότοπου είναι επιτρεπτή, εφόσον δε χρησιμοποιείται για την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού ή την πρόκληση ζημίας στην εικόνα της Εταιρείας  ή και εταιρειών του ομίλου στον οποίο η Εταιρεία ανήκει και εφόσον δεν παρουσιάζει τα περιεχόμενα του Ιστότοπου ως μέρος άλλης ιστοσελίδας ξένης προς αυτόν (όπως πχ. τεχνικές τύπου framing). Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η χρήση των εμπορικών σημάτων (logos) της Εταιρείας , των εταιρειών του ομίλου στον οποίο η Εταιρεία ανήκει, όπως αυτά είναι αναρτημένα στον Ιστότοπο https://www.rivieragalleria.theellinikon.com.gr, για την δημιουργία υπερσυνδέσμου προς τον Ιστότοπο αυτό χωρίς την παραχώρηση ρητής και έγγραφης άδειας της Εταιρείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Ο Ιστότοπος https://www.rivieragalleria.theellinikon.com.gr ενδέχεται να περιέχει διαφημίσεις της Εταιρείας ή τρίτων επιχειρήσεων καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα.

Σε περίπτωση διαφημίσεων τρίτων μερών , η Εταιρεία δεν ελέγχει το περιεχόμενων των εν λόγω διαφημίσεων και, ως εκ τούτου, δε φέρει ευθύνη έναντι των Xρηστών για το περιεχόμενο των διαφημίσεων αυτών αναφορικά με τυχόν παράνομες πράξεις ή παραλείψεις, ανακρίβειες ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων αυτών. Η ευθύνη αυτή βαρύνει αποκλειστικά τους διαφημιζόμενους, διαφημιστές, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι Όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των Όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από τους Όρους, χωρίς, σε καμία περίπτωση, να θίγεται η ισχύς των λοιπών Όρων. Οι Όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των Όρων δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Συμφωνείται ρητά ότι οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των Όρων και τη γενική χρήση του Ιστότοπου από τον Χρήστη, εφόσον δεν επιλυθεί φιλικά, διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και υπόκειται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή του Ιστότοπου παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@theellinikon.com.gr.

Η MARINA

Ένας νέος προορισμός για πολυτελή σκάφη που προσφέρει μαρίνα 310 θέσεων, ενώ έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας και μεγάλων σκαφών.

ΟΙ COVE VILLAS

Το πιο πολυτελές κομμάτι της Ριβιέρας αποτελείται από μοναδικές κατοικίες, σχεδιασμένες από παγκοσμίως γνωστούς αρχιτέκτονες, οι οποίες παρέχουν ένα exclusive lifestyle δίπλα στη θάλασσα, εξαιρετικές υπηρεσίες και ένα τοπίο απαράμιλλης ομορφιάς.

Ο RIVIERA TOWER

Ένα κομψό τοπόσημο και σημείο αναφοράς για την αρχιτεκτονική, ο Riviera Tower είναι ο ψηλότερος «πράσινος» ουρανοξύστης στη Μεσόγειο. Συνδυάζει τη βιωσιμότητα με την καινοτομία και το αψεγάδιαστο στιλ.

Η ΡΙΒΙΕΡΑ

Ένας εκπληκτικός συνδυασμός φυσικής ομορφιάς και κορυφαίας αρχιτεκτονικής. Αυτό το παράκτιο καταφύγιο είναι ένας παγκόσμιος πόλος έλξης που δεν μπορεί να συγκριθεί με κανέναν άλλον στην Ελλάδα.

ΤΟ COMMERCIAL HUB

Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο εμπορικό κέντρο στην Ελλάδα, το οποίο εκτείνεται σε περισσότερα από 185.000 τ.μ., εισάγει μία νέα φιλοσοφία στις αγορές, στη διασκέδαση και στην εργασία.

ΤΟ THE ELLINIKON PARK

Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης αποτελείται από 2.000.000 τ.μ. πανέμορφης, καταπράσινης φύσης και απέχει μόνο μερικά λεπτά από το κέντρο της Αθήνας.